CYBER 1: Notice for Extraordinary General Meeting

Diversity People Group Team Meeting Concept

Aktieägarna i Cyber Security 1 AB (publ), org. nr 556135-4811 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 augusti 2020 klockan 14.00 i Roschier Advokatbyrås lokaler på Brunkebergstorg 2, 103 90 Stockholm, Sverige. Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer aktieägare även få möjlighet att delta på extra bolagsstämman genom att poströsta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan. The shareholders of Cyber Security 1 AB (publ), reg. no. 556135-4811 (the “Company”), are hereby convened to the extraordinary general meeting on Thursday, 27 August 2020 at 14.00 at the offices of Roschier Attorneys, Brunkebergstorg 2, SE-103 90 Stockholm, Sweden. Due to the current circumstances, shareholders may also participate at the general meeting by postal voting and asking questions in advance in accordance with the instructions below. 

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

The right to participate at the general meeting etc.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) senast fredagen den 21 augusti 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels ii) skicka en anmälan om deltagande eller ifyllt poströstningsformulär så att detta är mottaget senast fredagen den 21 augusti 2020 på adress Roschier Advokatbyrå, Attention: Henrik Fritz, Box 7358, 103 90 Stockholm, Sverige eller via e-post till [email protected].

Shareholders who wish to participate at the general meeting shall i) on Friday,21 August 2020, at the latest, be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB, and ii) give notice of their attendance or submit the filled out postal voting form so that it is received on Friday, 21 August 2020 at the latest by way of mail to Roschier Advokatbyrå, Attention: Henrik Fritz, P.O. Box 7358, SE-103 90 Stockholm, Sweden or by e-mail to [email protected].

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 21 augusti 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

To be entitled to participate at the general meeting, shareholders with nominee-registered shares through a bank or other nominee must register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB. Shareholders requesting such registration must notify their nominee well before Friday, 21 August 2020, when such registration shall have been executed.

Poströstning

Postal voting

På grund av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att genomföra bolagsstämman med möjlighet till poströstning i enlighet med § 3 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och lämna in sina frågor till bolaget i samband med bolagsstämman. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman (via poströstning eller frågor) måste fylla i ett poströstningsformulär och uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare i samband med sin anmälan. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i bolagsstämman. Poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cyber1.com.

Due to current circumstances the board of directors has decided to hold the general meeting with the possibility to vote by way of postal voting procedure in accordance with Section 3 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. Shareholders may exercise their rights at the general meeting by way of advance postal voting on the items contained in the agenda and submit questions to the Company in connection with the general meeting. Shareholders who intend to participate at the general meeting (by way of postal voting or questions) must fill out a postal voting form and state their name, personal ID or corporate registration number, e-mail address and phone number as well as, where applicable, information about representatives in connection with the notice to attend. The exercising of voting rights in accordance with the postal voting procedure will be considered as a notice to attend the general meeting by the shareholder. The postal voting form is available on the Company’s website www.cyber1.com.

För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud skickar in poströstning eller frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets webbplats. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.

For shareholders who wish to participate through an authorised representative, i.e. where the representative submits the postal vote or questions on behalf of the shareholder, a proxy form is available on the Company’s website. Shareholders who wish to participate through an authorised representative must submit the proxy form together with the postal voting form. If the shareholder is a legal person, a copy of the certificate of registration or corresponding document shall also be enclosed.

Behandling av personuppgifter

Use of personal data

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas för bolagsstämman. In connection with the notice of attendance, the Company will process the shareholders’ personal data, which is requested above. The personal data gathered from the share register, notice of attendance at the general meeting and information about proxies will be used for registration, preparation of the voting register for the general meeting and, where applicable, the meeting minutes. The personal data will only be used for the general meeting.

Förslag till dagordning PROPOSED agenda

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

2. Upprättande och godkännande av röstlängd Preparation and approval of voting register

3. Godkännande av dagordning Approval of the agenda

4. Val av en eller två justeringsmän Election of one or two persons to attest the minutes

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Decision whether the meeting has been duly convened

6. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Resolution on the number of directors and alternate directors

7. Val av styrelse och styrelseordförande Election of the board of directors and chairman of the board of directors

8. Stämmans avslutande Closing of the meeting

Förslag som lämnats av aktieägare Proposals which have been made by shareholders

Förslagen på bolagsstämman har lämnats gemensamt av Marlo Finance B.V., Lucas Scholten, Johan Dol, Hans van der Linden, Tellco, KVA Invest Holding AG, Ceder Capital Management, Blackcastle Investments, Belmize och Lombard Odier så som aktieägare som företräder mer än 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

The proposals at the general meeting have been made jointly by Marlo Finance B.V., Lucas Scholten, Johan Dol, Hans van der Linden, Tellco, KVA Invest Holding AG, Ceder Capital Management, Blackcastle Investments, Belmize and Lombard Odier as shareholders representing more than 10 per cent of the total number of shares in the Company.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Election of chairman of the meeting (item 1)

Det föreslås att Advokat Henrik Fritz utses till ordförande för stämman. Richard Katzman utses till sekreterare. It is proposed Henrik Fritz, Attorney, as the chairman of the general meeting. Richard Katzman was appointed secretary.

Det föreslogs att ordförande skulle föra protokollet. It was proposed that the chairman would keep the minutes.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 6)

Resolution on the number of directors, deputy directors, auditors and deputy auditors (item 6)

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

It is proposed that the board of directors shall consist of four (4) directors without deputy directors.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor (punkt 7) Appointment of the board of directors (item 7)

Det föreslås, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, omval av ledamöterna Daryn Stilwell, Thomas Bennett, och Robert Blase. Det föreslås, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, nyval av Johannes Bolsenbroek som styrelseledamot. It is proposed, for the period until the next annual general meeting has been held, re-election of Daryn Stilwell, Thomas Bennett and Robert Blase as directors of the board. It is proposed, for the period until the next annual general meeting has been held, the new election of Johan Bolsenbroek as directors of the board.

Det föreslås val av Johannes Bolsenbroek som styrelsens ordförande.

It is proposed election of Johan Bolsenbroek as chairman of the board of directors.

Johannes Bolsenbroek, född 1996, är medägare och CFO i Triangle Studios B.V., som framgångsrikt utvecklar både egna och tredjeparts mjukvara för flera plattformar, såsom Nintendo DS, Nintendo WII, PC, iOS och Android-enheter. Han är också CEO för ScreenCheck International Group, som tillhandahåller omfattande och toppmoderna lösningar för ID-kort över hela världen. Han har tidigare varit managing partner på BdR Executive Partners B.V. Han innehar en MBA i International Business från University of Georgia – Terry College of Business och en BBA i International Business från Nyenrode Business Universiteit. Han innehar 500 000 aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare. Johannes Bolsenbroek, born in 1966, is the co-owner and CFO of Triangle Studios B.V., which successfully develops both own- and third-party game software for multiple platforms, such as Nintendo DS, Nintendo WII, PC, iOS and Android devices. He is also president and CEO of ScreenCheck International Group, which provides comprehensive, and state of the art ID card solutions worldwide. He has previously been managing partner at BdR Executive Partners B.V. He holds an MBA in International Business from the University of Georgia – Terry College of Business and a BBA in International business from Nyenrode Business Universiteit. He holds 500,000 shares in the Company and is independent from the company and its management and the company’s larger shareholders.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.cyber1.com.

More information about the proposed directors of the board is available on the Company’s website, www.cyber1.com.

Antalet aktier och röster

Number of shares and votes

I Bolaget finns totalt 348 890 226 aktier, motsvarande 348 890 226 röster.

There are in total 348,890,226 shares in the Company, representing 348,890,226 votes.

Handlingar

Documents

Relevanta handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.cyber1.com, minst två veckor före bolagsstämman. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Relevant documents will be available with the Company and on the Company’s webpage, www.cyber1.com, not less than two weeks before the general meeting. The aforementioned documents will be sent to those shareholders who so request and submit their postal address or e-mail address. Aktieägares rätt att begära upplysningar Shareholders’ right to request information Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upon request by any shareholder and where the board believes that such may take place without significant harm to the company, the board shall provide information at the general meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda.

* * * * * *

Stockholm 16 juli 2020

Cyber Security 1 AB (publ)

Styrelsen

Stockholm in July 2020

Cyber Security 1 AB (publ)

The board of directors

For further information, please contact:


 

Investor Relations Contact:

Tim Metcalfe / Zach Cohen
CYBER1 Email: [email protected]

Mangold Fondkommission AB is the Company’s Certified Adviser.

Telephone: +46 (0) 8 503 015 50
E-mail: [email protected]

About CYBER1


 

CYBER1 is engaged in providing cyber resilience solutions and conducts its operations through physical presences in UK, Sweden, Kenya, South Africa, United Arab Emirates and the United States. Listed on Nasdaq First North Growth Market (Nasdaq: CYB1.ST ), the Group delivers services and technology licenses to enhance clients’ protections against unwanted intrusions, to provide and enhance cyber resilience and to prevent various forms of information theft. CYBER1 had revenues of EUR 68.73m in 2019.

For further information, please visit www.cyber1.com/investors .

For further information please visit: www.cyber1.com

For all company filings and reports, please visit: https://www1.cyber1.com/cyber1-investor-information/

Share Article

News Centre

CYBER1‘s News Centre is a section that provides a range of news and press releases related to the company’s latest developments, initiatives, and industry insights.

Invest in CYBER1

CYBER1 represents an attractive investment opportunity for those seeking to capitalize on the growing demand for cybersecurity solutions.