Notice to extraordinary meeting in Cyber Security 1 AB (publ)

Business people investing on startup buiness

Aktieägarna i Cyber Security 1 AB (publ), org. nr 556135–4811 (“Bolaget“), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020. Mot bakgrund av rådande omständigheter kring coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning kommer extra bolagsstämman att genomföras endast genom ett s k poströstningsförfarande enligt tillfälliga lagregler. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i bolagsstämman genom att poströsta enligt instruktionerna nedan.

The shareholders of Cyber Security 1 AB (publ), reg. no. 556135-4811 (the “Company“), are hereby convened to the extraordinary general meeting on Thursday, 26 November 2020. Due to the current circumstances in relation to the coronavirus (covid-19) and the risk of spreading the virus the extra general meeting will be held only by way of a postal voting procedure according to temporary legislation. This means that no shareholders will be participating at the extra general meeting in person or by proxy. Instead, shareholders may participate at the general meeting by postal voting in accordance with the instructions below.

 Rätt att delta vid bolagsstämman och registrering

The right to participate at the general meeting and registration

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels i) senast onsdagen den 18 november 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och dels ii) skicka ifyllt och underskrivet poströstningsformulär med post så att detta är mottaget senast onsdagen den
25 november 2020 på adress Cyber Security 1 AB, Ref: EGM november 2020, Sandra Mattsson, Aspia AB, Box 6350, 102 35 Stockholm, Sverige eller via e-post till [email protected]. Poströstningsformuläret gäller som anmälan att delta i bolagsstämman.

Shareholders who wish to participate at the general meeting, by postal voting, shall i) on Wednesday, 18 November 2020, at the latest, be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB, and ii) submit the completed and signed postal voting form so that it is received on Wednesday, 25 November 2020 at the latest by way of ordinary mail to Cyber Security 1 AB, Ref: EGM November 2020, Sandra Mattsson, Aspia AB, Box 6350, 102 35 Stockholm, Sweden or by e-mail to [email protected]. The postal vote form is considered as a notice to attend the general meeting.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 20 november 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

To be entitled to participate at the general meeting, shareholders with nominee-registered shares through a bank or other nominee must register their shares in their own name with Euroclear Sweden AB (so-called voting rights registration). Shareholders requesting such registration must notify their nominee well before Friday, 20 November 2020, when such registration shall have been executed.

 Poströstning

Postal voting

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning har styrelsen beslutat att genomföra bolagsstämman endast genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman (via poströstning) måste uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare i samband med sin anmälan genom poströstningsformuläret. Poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cyber1.com.

Due to current circumstances in relation to the coronavirus (covid-19) and the risk of spreading the virus the board of directors has decided to hold the general meeting only by way of postal voting procedure in accordance with Section 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. Shareholders may exercise their rights at the general meeting by way of advance postal voting on the items contained in the agenda in connection with the general meeting. Shareholders who intend to participate at the general meeting (by way of postal voting) must state their name, personal ID or corporate registration number, e-mail address and phone number as well as, where applicable, information about representatives in connection with the notice to attend by the postal voting form. The postal voting form is available on the Company’s website www.cyber1.com.

För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud skickar in poströst på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets hemsida. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.

For shareholders who wish to participate through an authorised representative, i.e. where the representative submits the postal vote on behalf of the shareholder, a proxy form is available on the Company’s website. Shareholders who wish to participate through an authorised representative must submit the proxy form together with the postal voting form. If the shareholder is a legal person, a copy of the certificate of registration or corresponding document shall also be enclosed.

Behandling av personuppgifter

Use of personal data

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas för bolagsstämman.

In connection with the notice of attendance, the Company will process the shareholders’ personal data, which is requested above. The personal data gathered from the share register, notice of attendance at the general meeting and information about proxies will be used for registration, preparation of the voting register for the general meeting and, where applicable, the meeting minutes. The personal data will only be used for the general meeting.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

PROPOSED AGENDA

  • Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Opening of the meeting and election of chairman of the meeting

  • Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of voting register

  • Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

  • Val av en eller två justeringsmän

Election of one or two persons to attest the minutes

  • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Decision whether the meeting has been duly convened

  • Val av styrelseledamöter

Election of board members

  • Stämmans avslutande

Closing of the meeting

Förslag som lämnats av aktieägare

Proposals which have been made by shareholders

Förslagen till nya ledamöter till styrelsen har lämnats gemensamt av aktieägarna Marlo Finance B.V, Guenter Schmitz, Lucas Scholten, Tellco AG, Edgar James Swaab, KAV Invest Holding AG och Cedar Capital Mangement Limited, som tillsammans representerar cirka 25 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

The proposals for new Board members to the Board have been made jointly by shareholders: Marlo Finance B.V, Guenter Schmitz, Lucas Scholten, Tellco AG, Edgar James Swaab, KAV Invest Holding AG and Cedar Capital Mangement Limited, representing together about 25  per cent of the total number of shares in the Company.

 Aktieägarna överväger också om ersättning i form av aktier utöver redan beslutat arvode till styrelsen ska föreslås vid en kommande bolagsstämma.

The shareholders also consider whether remuneration in shares in addition to the already decided remuneration to the Board should be proposed at an upcoming shareholders meeting.

 Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Item 1 – Election of chairman of the meeting

Det föreslås att advokat Ingrid Westin Wallinder, Ramberg Advokater, eller vid förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses till ordförande för stämman.

It is proposed that attorney Ingrid Westin Wallinder, Ramberg Law Firm, or in case of impediment, the person instead proposed by the Board, be appointed as the chairman of the general meeting.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringsmän

Item 4 – Election of one or two persons to attest the minutes

 Det föreslås att en representant från Marlo Finance B.V, eller vid förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses att, jämte ordföranden, justera protokollet.

It is proposed that a representative from Marlo Finance B.V or in case of impediment the person instead proposed by the Board, be appointed to, alongside the chairman, attest the minutes.

Punkt 6 – Val av styrelseledamöter

Item 6 – Appointment of board members  

Det föreslås nyval av Pekka Honkanen och Zeth Nyström som styrelseledamöter.

It is proposed new election of Pekka Honkanen and Zeth Nyström as Board Members.

 Styrelsen får därefter följande sammansättning: Johannes Bolsenbroek (ordförande) och Alan Goslar, samt efter nyval Pekka Honkanen och Zeth Nyström.

The Board composition will thereafter be: Johannes Bolsenbroek (Chairman) and Alan Goslar together with the newly elected Pekka Honkanen and Zeth Nyström.

 Information om de föreslagna ledamöterna
Information about the proposed Board members

 Pekka Honkanen

Pekka Honkanen, född 1951, har lång erfarenhet inom cybersäkerhet, betalning och teknik.
Mr. Honkanen är för närvarande senior rådgivare till Enfuce Financial Services samt ägare och styrelseordförande för PHOY Solutions Ltd. Tidigare uppdrag inkluderar styrelseledamot i Poplatek Oy (nu en del av Nets Group), medlem i expertgrupp hos Finansinspektion i Finland kring PSD2, samt styrelseordförande i Silverskin Information Security Ltd och ledande roller inom Visa International. Mr. Honkanen har visad kompetens inom riskhantering och globala regleringsutrymmen, utöver sin förmåga till företagsstrategi och styrning. Pekka Honkanen har en M.Sc. i datavetenskap och ekonomi från Åbo universitet. Pekka Honkanen äger inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och Bolagets större aktieägare.

Pekka Honkanen, born 1951, has extensive experience within the cybersecurity, payments and technology industries. Mr Honkanen is currently a Senior Advisor of Enfuce Financial Services, as well as Owner and Chairman of PHOY Solutions Ltd. Previous assignments include Board Member of Poplatek Oy (Now Part of the Nets Group), Monitoring Group Expert Member for the Finnish Financial Supervisory Authority surrounding PSD2, as well as Chairman of Silverskin Information Security Ltd and senior roles within Visa International. Mr Honkanen has demonstrated competency within the risk management and global regulatory spaces, in addition to his aptitude for corporate strategy and governance. Mr. Honkanen holds a M.Sc in computer science och economy from Turku University. Pekka Honkanen holds no shares in the Company and is independent of the Company, its management and the Company’s larger shareholders.

 Zeth Nyström

Zeth Nyström, född 1946, har visad stark kompetens inom ett antal ledande befattningar och styrelseuppdrag, specialiserad på strategi och ledning i ett antal globala företag. Mr. Nyström är för närvarande styrelseordförande för Trosa Fibernät AB, Trosa kommuns bredbandsleverantör, samt styrelseledamot för Clayster AB, ett Internet of Things (IoT) företag som specialiserat sig på mobil fakturering och teknikinfrastruktur. Mr. Nyström är även nämndeman i Svea Hovrätt, liksom medlem i Trosa stadsfullmäktige. Tidigare uppdrag inkluderar C.E.O, C.O.O och C.M.O från Speedy Tomato AB (nu Telia Communications), Tess Brazil (nu Telia), Europolitan AB (nu Telenor) och Hi3G AB (nu 3). Zeth Nyström har en kandidatexamen i ekonomi från Göteborgs universitet. Zeth Nyström äger inga aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare.

Zeth Nyström, born 1946, has demonstrated strong competence in a number of executive management and board positions, specialising in strategy and management across a number of global enterprises. Mr Nyström is currently Chairman of Trosa Fibernät AB, the Trosa municipality broadband provider, as well as serving as Board Director for Clayster AB, an Internet of Things (IoT) company specializing in mobile billing and technology infrastructure. Mr Nyström also serves as a Lay Judge for Svea Hovrätt, as well as being a Member of the City Council of Trosa. Previous assignments include C.E.O, C.O.O and C.M.O of Speedy Tomato AB (Now Telia Communications), Tess Brazil (now Telia), Europolitan AB (now Telenor) and Hi3G AB (now 3/Three telecommunications). Zeth Nyström holds a bachelor’s degree in economics from Gothenburg University. Zeth Nyström holds no shares in the Company and is independent from the Company, its management and the Company’s larger shareholders.

Mer information om de föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cyber1.com.

More information about the proposed directors of the board is available on the Company’s website, www.cyber1.com.

Antalet aktier och röster

Number of shares and votes

I Bolaget finns totalt 348 890 226 aktier, motsvarande 348 890 226 röster.

There are in total 348,890,226 shares in the Company, representing 348,890,226 votes.

 Handlingar

Documents

 Relevanta handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets hemsida, www.cyber1.com, minst två veckor före bolagsstämman. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Relevant documents will be available with the Company and on the Company’s webpage, www.cyber1.com, not less than two weeks before the general meeting. The aforementioned documents will be sent to those shareholders who so request and submit their postal address or e-mail address.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Shareholders’ right to request information

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen på adress Cyber Security 1 AB, Ref: EGM november 2020, Sandra Mattsson, Aspia AB, Box 6350, 102 35 Stockholm eller via e-post till [email protected] senast måndagen den 16 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, senast lördagen den 21 november 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress, samt kommer hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida www.cyber1.com.

Upon request by any shareholder and where the board believes that such may take place without significant harm to the Company, the Board shall provide information at the general meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda.
A request for such information shall be made in writing to Cyber Security 1 AB, Ref: EGM november 2020, Sandra Mattsson, Aspia AB, Box 6350, 102 35 Stockholm, Sweden or by e-mail to [email protected]  no later than on Monday, 16 November 2020. The information will be made available at the Company’s premises, on Saturday, 21 November 2020 at the latest. The information will also be sent, within the same period of time, to the shareholder who has requested it and stated its address, as well as will be available to the shareholders at the Company’s website www.cyber1.com.

* * * * * *

Stockholm i november 2020

Cyber Security 1 AB (publ)

Styrelsen

Stockholm in November 2020

Cyber Security 1 AB (publ)

The Board of directors

Share Article

News Centre

CYBER1‘s News Centre is a section that provides a range of news and press releases related to the company’s latest developments, initiatives, and industry insights.

Invest in CYBER1

CYBER1 represents an attractive investment opportunity for those seeking to capitalize on the growing demand for cybersecurity solutions.